Thursday, March 25, 2021
หน้าแรก แท็ก น้ำตกทีลอซู

แท็ก: น้ำตกทีลอซู

น้ำตกทีลอซู-ตาก

น้ำตกทีลอซู เกิดจากลำห้วยกล้อท้อไหลมาจากผืนป่า บริเวณทิศตะวัตตกติดชายเแดนพม่า ลำน้ำทั้งสายตกลงจากหน้าผาสูงกลางป่าทึบของป่าทุ่งใหญ่ในเขตพื้นที่อำเภออุ้มผาง