เขาฟานจิ้ง
梵净山:fanjingshan

เขาฟานจิ้ง, มณฑลกุ้ยโจว, ท่องเที่ยวจีน, สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศจีน, 梵净山, 贵州省, อุทยานแห่งชาติฟานจิ้งซาน, หนิวเฟิงเปาเขาฟานจิ้ง

เหตุผลที่จัดว่าสวยที่สุด : เขาฟานจิ้ง คือยอดเขาหลักของแนวเขาอู่หลิง(武陵山脉) เป็นเขตอนุรักษ์ประเภทคนกับสิ่งมีชีวิต ของยูเนสโก. ลักษณะภูเขาดูยิ่งใหญ่น่าเกรงขาม เนินเขาชันและหุบเขาลึก กลุ่มยอดเขาตั้งตรงตระหง่าน จากบนยอดเขามีน้ำไหลลงมาไม่หยุดทั้งแนวราบและแนวตั้ง ลมพัดขึ้นมาจากหุบเหวอย่างรุนแรง. ภูมิประทเศที่แปลกประหลาดของพื้นผิวและผิวดิน ผ่านการเวลามาอย่างยาวนานก็ได้ค่อยสร้างสมและการเป็นลักษณะภูมิทัศน์ที่แปลกประหลาดและไม่เหมือนใครดั่งปัจจุบัน ที่มีเนินเขาที่ยิ่งใหญ่และสูงชันเป็นอันมาก. เขาฟานจิ้งชื่อนี้มีจุดกำเนิดมาจากพุทธศาสนา เพราะทั่วทั้งพื้นที่ของเขาฟานจิ้งจะมี วัดอารามหลวงของเหล่าแม่ชีอยู่ 4 ตำหนัก และอารามย่อยที่มีขนาดใหญ่อยู่อีก 48 แห่ง เป็นข้อพิสูจน์ชัดว่าเขาฟานจิ้งนั้นมีสถานที่ยิ่งใหญ่แห่งสถานที่ปฎิบัติธรรมและเรียนรู้พุทธศาสนามาแต่โบราณ และยังเป็น 1 ใน 5 เขาที่ยิ่งใหญ่แห่งพุทธะของประเทศจีนและเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมเป็นสถานที่เดียวของพระโพธิสัตว์หมีเล่อ(弥勒菩萨). ตามประวัติศาสตร์ของศาสนาพุทธในประเทศจีนได้ถือว่าเขาฟานจิ้งนั้นเป็นสถานที่เปิดทางไปสู่เงียบสงบและสวยงามแปลกพิศดาร.

เขาฟานจิ้ง, มณฑลกุ้ยโจว, ท่องเที่ยวจีน, สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศจีน, 梵净山, 贵州省, อุทยานแห่งชาติฟานจิ้งซาน, หนิวเฟิงเปาเขาฟานจิ้ง

ช่วงเวลาที่เหมาะสมแก่การท่องเที่ยว : เดือน 4~11

เขาฟานจิ้ง, มณฑลกุ้ยโจว, ท่องเที่ยวจีน, สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศจีน, 梵净山, 贵州省, อุทยานแห่งชาติฟานจิ้งซาน, หนิวเฟิงเปาเขาฟานจิ้ง เขาฟานจิ้ง, มณฑลกุ้ยโจว, ท่องเที่ยวจีน, สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศจีน, 梵净山, 贵州省, อุทยานแห่งชาติฟานจิ้งซาน, หนิวเฟิงเปาเขาฟานจิ้ง

จุดวิวทิวทัศน์ที่สวยที่สุด : เขื่อนเหลิ่งเจีย(เหลิ่งเจียป้า-冷家坝), หนิวเฟิงเปา(牛风包), ก่งท๋ง(珙桐)

สถานที่ตั้ง : มณฑลกุ้ยโจว

เขาฟานจิ้ง, มณฑลกุ้ยโจว, ท่องเที่ยวจีน, สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศจีน, 梵净山, 贵州省, อุทยานแห่งชาติฟานจิ้งซาน, หนิวเฟิงเปาเขาฟานจิ้ง

เขาฟานจิ้งคือเขาหลักของแนวเทือกเขาอู่หลิง ยอดสูงสุดที่ระดับน้ำทะเล 2494 เมตร. และยอดเขาที่สูงสุดในแนวเขานี้คือเขาเฟิ่งหวง(หงส์)ที่ 2572 เมตร. เขาฟานจิ้งลักษณะสูงใหญ่ แนวเขาสูงต่ำสลับขึ้นลงต่อเนื่อง ธารน้ำและหุบเขาพาดผ่านตลอดแนว ป่าไม้หนาแน่น. พื้นที่ของเขาฟานจิ้งมีสันเขา 9 สายพาดผ่านยื่นออกไปทั้ง 4 ทิศ มีฉายาว่า “สายน้ำน้อยทั้ง 99” รวมทั้งป่ายุคโบราณที่ยังอุดมสมบูรณ์บนพื้นที่ 400 ตารางกิโลเมตร. ฤดูใบไม้ผลิจะมีกุหลาบพันปีบานสะพรั่งเป็นดงดอกไม้. ฤดูใบไม้ร่วงจะมีใบไม้แดงเต็มพื้นที่ดุจดั่งไม่มีที่สิ้นสุด. พื้นที่บริเวณยอดเขาหลักยังมีแสงแห่งพระธรรม ทะเลหมอก ยอดเขาที่แปลกประหลาด รวมทั้งหินที่แปลกประหลาด และ ธรรมชาติที่ยิ่งใหญ่สวยงาม. เขาฟานจิ้งลักษณะเขาตั้งตระหง่าน รูปแบบสลับซับซ้อน เป็นพื้นที่ในแถบเขตร้อนของประเทศจีนที่ระบบนิเวศน์สมบูรณ์ที่สุดในบรรดาต้นๆเลยก็ว่าได้ และ ในละติจูดเดียวกันนั้นได้ถือว่าเขาจิ้งซานนั้นเป็น “โอเอซิส” เพียงหนึ่งเดียวของละติจูดนี้เลย. และเขาฟานจิ้งยังถือเป็นพื้นที่อนุรักษ์และรักษาพันธุ์สัตว์และพืชของประเทศจีนทั้งประเภท 1,2 และ 3 อาทิเช่น ลิงขนทอง(ลิงจมูกเชิด), เสือโคร่ง เป็นต้น.

เขาฟานจิ้ง, มณฑลกุ้ยโจว, ท่องเที่ยวจีน, สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศจีน, 梵净山, 贵州省, อุทยานแห่งชาติฟานจิ้งซาน, หนิวเฟิงเปาเขาฟานจิ้ง

เขาฟานจิ้งในศตวรรษที่ 16 นั้นถือเป็นสถานที่ที่มีชื่อเสียงขจรไกลทั่วทั้งประเทศจีนในเรื่องความศักดิ์สิทธิ์ของพุทธศาสนา. ผ่านการซ่อมแซมมาตามยุคสมัยอย่างมากมาย โดยเฉพาะบริเวณยอดเขาหลัก วัดรู้คุณ(เฉิงเอินซื่อ-承恩寺),วัดบ้านเมือง(เจิ้นกว๋อซื่อ-镇国寺),ตำหนักซื่อเจีย(ซื่อเจียเตี้ยน-释迦殿),ตำหนักหมีเล่อ(หมีเล่อเตี้ยน-弥勒殿) เป็นต้น. ทุกๆปีในวันวิสาขบูชาก่อนลแะหลังสามวันที่เขาฟานจิ้งจะมีการจัดงาน. ความสวยงามด้านสายน้ำของเขาฟานจิ้งที่ขึ้นชื่อมีอยู่มากมายไม่ว่าจะเป็น น้ำตกหวั้นเจียเยี่ยน(万家堰瀑布),ทำนบกั้นน้ำเหลิ่งเจีย, สระน้ำแรด, สองปากแม่น้ำ และ สระน้ำทั้ง 12 แห่งจูชวนค่ง(珠穿孔十二潭). หินแปลกประหลาดจะมี หินเทพเจ้าเต่า(神龟岩), จิ่วหนิวคุ่นถาง(九牛困塘), หนิวเฟิงเปา(牛风包), เป๋าเตาหลิง(薄刀岭), หินเห็ด(蘑菇石), หินหมื่นตำรา(万卷书), ยอดเขา(金顶).

เขาฟานจิ้ง, มณฑลกุ้ยโจว, ท่องเที่ยวจีน, สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศจีน, 梵净山, 贵州省, อุทยานแห่งชาติฟานจิ้งซาน, หนิวเฟิงเปาเขาฟานจิ้ง เขาฟานจิ้ง, มณฑลกุ้ยโจว, ท่องเที่ยวจีน, สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศจีน, 梵净山, 贵州省, อุทยานแห่งชาติฟานจิ้งซาน, หนิวเฟิงเปาเขาฟานจิ้ง

เขื่อนเหลิ่งเจีย(เหลิ่งเจียป้า-冷家坝)
ตั้งอยู่ในพื้นที่ตีนเขาฝั่งตะวันออกของเขาฟานจิ้ง อากาศใน 4 ฤดูเปรียบดั่งฤดูใบไม้ผลิ มีชื่อเรียกขนานนามต่างๆ เช่น “บ้านเกิดของน้ำแห่งเขาฟานจิ้ง-梵净第一水乡” และ “สวนของลิงขนทองดำ-黔金丝猴家园”.

เขาฟานจิ้ง, มณฑลกุ้ยโจว, ท่องเที่ยวจีน, สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศจีน, 梵净山, 贵州省, อุทยานแห่งชาติฟานจิ้งซาน, หนิวเฟิงเปาเขาฟานจิ้ง

หนิวเฟิงเปา(牛风包)
ที่ระดับความสูงน้ำทะเล 2063 เมตร เป็น 1 ใน 4 สถานที่สักการะพระพุทธ ที่สวยที่สุดของเขาฟานจิ้ง.

เขาฟานจิ้ง, มณฑลกุ้ยโจว, ท่องเที่ยวจีน, สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศจีน, 梵净山, 贵州省, อุทยานแห่งชาติฟานจิ้งซาน, หนิวเฟิงเปาเขาฟานจิ้ง

ก่งท๋ง(珙桐)
เป็นต้นไม้ที่พบได้ยากยิ่งบนโลกใบนี้ ลักษณะดอกเหมือนห่านสีขาว ดอกของต้นไม้ชนิดนี้จึงมีชื่อเรียกว่า “ดอกห่านแห่งประเทศจีน-中国鸽子花” บริเวณทำนบเหล่งเจียจะมีพื้นที่นึงประมาณ 0.67 ตารางกิโลเมตร ที่มีต้นไม้ชนิดนี้ขึ้นอยู่.

เขาฟานจิ้ง, มณฑลกุ้ยโจว, ท่องเที่ยวจีน, สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศจีน, 梵净山, 贵州省, อุทยานแห่งชาติฟานจิ้งซาน, หนิวเฟิงเปาเขาฟานจิ้ง

แนะนำ
•สถานที่ : ตั้งอยู่ที่ทิศตะวันออกเฉียงเหนือของเมืองกุ้ยโจว เนื้อที่คาบอยู่บน 3 เมืองคือ เจียงโค่ว(江口), อิ้นเจียง(印江), ซงเถ๋า(松桃) คือเขาหลักของแนวสันเขาอู่หลิง
•ผลิตภัณฑ์แนะนำ : ชาเขาฟานจิ้ง, เต้าหู้แห้งเจียงโค่ว, กีวี่, หินหยกงานฝีมือ
•การเดินทาง : นั่งรถไฟจากเมืองกุ้ยหยาง(贵阳)ไป เมืองทงเหริน(铜仁市) หลังจากนั้นต่อรถไปเมืองเจียงโค่ว หรือ มุ่งไปเขาฟานจิ้งได้เลย

เขาฟานจิ้ง, มณฑลกุ้ยโจว, ท่องเที่ยวจีน, สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศจีน, 梵净山, 贵州省, อุทยานแห่งชาติฟานจิ้งซาน, หนิวเฟิงเปาเขาฟานจิ้ง

เขาฟานจิ้ง, มณฑลกุ้ยโจว, ท่องเที่ยวจีน, สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศจีน, 梵净山, 贵州省, อุทยานแห่งชาติฟานจิ้งซาน, หนิวเฟิงเปาเขาฟานจิ้ง