วีซ่าท่องเที่ยวประเทศฝรั่งเศส

1846

วีซ่าประเทศฝรั่งเศสวีซ่าท่องเที่ยวประเทศฝรั่งเศส

•การนัดหมายเพื่อการยื่นคำร้องขอวีซ่า

 • ลงทะเบียนที่ https://www.tlscontact.com/th2fr
 • คลิกสมัคร จากนั้นคลิกเลือกประเภทของวีซ่าที่ต้องการขอ
 • กรอกแบบฟอร์ม ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับตัวผู้ยื่นขอวีซ่า
 • เลือกวันและเวลาที่ต้องการยื่นวีซ่า
 • จากนั้นจะได้รับข้อมูลยืนยันวันและเวลานัดหมาย แผนที่สถานที่ตั้งของศูนย์วีซ่า ค่าธรรมเนียมวีซ่า ขั้นตอนปฏิบัติ และเอกสารที่ต้องนำไปแสดงในวันยื่นวีซ่า

•เอกสารใช้ประกอบการขอวีซ่า

 • แบบฟอร์มใบสมัครขอวีซ่า
 • หนังสือเดินทาง / ทั้งเล่มเก่าและเล่มใหม่ (ถ้ามี) / พร้อมสำเนาทั้งเล่มเก่าและเล่มใหม่ทุกหน้า
 • รูปสีพื้นหลังขาว 2 นิ้ว / 2 รูป (รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมแว่น)
 • จดหมายรับรองการทำงาน (ภาษาอังกฤษ) ระบุตำแหน่ง เงินเดือน และวัน เดือน ปี ที่เริ่มเข้าทำงาน (ฉบับจริง)
 • ใบสลิปเงินเดือน (แปลเป็นภาษาอังกฤษ)
 • สำเนาหนังสือรับรองของบริษัท (กรณีเป็นเจ้าของบริษัท) และ หลักฐานการเงินของบริษัท (แปลเป็นภาษาอังกฤษ)
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • หลักฐานการเงินใช้ Statement ย้อนหลัง 6 เดือน ส่วนตัวหรือ หนังสือรับรองจากธนาคาร หรือ บัญชีออมทรัพย์ส่วนตัว (แปลเป็นภาษาอังกฤษ)
 • หนังสือเชิญจากต่างประเทศ (ธุรกิจ)
 • สำเนาใบสมรส / ใบหย่า / ใบมรณะ (ถ้ามี) / (แปลเป็นภาษาอังกฤษ)
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) / (แปลเป็นภาษาอังกฤษ)
 • สำเนาใบสูติบัตร (กรณีเด็กอายุไม่ถึง 20 ปี) / (แปลเป็นภาษาอังกฤษ)
 • เอกสารการสำรองที่นั่งตั๋วเครื่องบิน
 • ใบจองโรงแรม
 • ประกันการเดินทาง
 • เบอร์โทรศัพท์บ้าน และ มือถือ (ของผู้เดินทาง)

•อัตราค่าบริการ

ประเภทวีซ่า ค่าวีซ่าชำระสถานฑูต
ท่องเที่ยวเข้าออกครั้งเดียว 2,439 บาท

•ข้อมูลเพิ่มเติมสถานทูตฝรั่งเศส

 • ที่อยู่ : 1201 ชั้น 12 อาคารสาทรซิตี้ 175 ถนนสาทรใต้ สาทร กรุงเทพฯ 10120
 • โทรศัพท์ : 02-6796669
 • วันเวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์ / 08.30 น – 16.30 น.
 • วันและเวลาการยื่นวีซ่า : จันทร์ – ศุกร์ / 08.30 น. – 11.30 น.
 • วันและเวลาการรับวีซ่า : จันทร์ – ศุกร์ / 08.30 น. – 16.30 น.

•หมายเหตุ

 • ค่าบริการข้างต้นสำหรับผู้สมัครที่ถือพาสปอร์ตประเทศไทยเท่านั้น
 • ค่าบริการ ทั้งหมดไม่สามารถคืนเงินได้ ในกรณีที่ท่านได้รับการปฏิเสธวีซ่าจากทางสถานฑูต
 • อำนาจในการพิจารณาอนุมัติวีซ่าเป็นของสถานฑูต ทางบริษัทฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง และไม่รับรองผลใด ๆ ในการดำเนินการยื่นวีซ่าแทน
 • ราคาค่าบริการอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า