วีซ่าท่องเที่ยวประเทศสวิตเซอร์แลนด์

1610

วีซ่าประเทศสวิตเซอร์แลนด์วีซ่าท่องเที่ยวประเทศสวิตเซอร์แลนด์

การนัดหมายเพื่อการยื่นคำร้องขอวีซ่า

 • ลงทะเบียนที่ https://www.tlscontact.com/th2ch/
 • คลิกสมัคร จากนั้นคลิกเลือกประเภทของวีซ่าที่ต้องการขอ
 • กรอกแบบฟอร์ม ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับตัวผู้ยื่นขอวีซ่า
 • เลือกวันและเวลาที่ต้องการยื่นวีซ่า
 • จากนั้นจะได้รับข้อมูลยืนยันวันและเวลานัดหมาย แผนที่สถานที่ตั้งของศูนย์วีซ่า ค่าธรรมเนียมวีซ่า ขั้นตอนปฏิบัติ และเอกสารที่ต้องนำไปแสดงในวันยื่นวีซ่า

เอกสารใช้ประกอบการขอวีซ่า

 • แบบฟอร์มใบสมัครขอวีซ่า
 • หนังสือเดินทาง / ทั้งเล่มเก่าและเล่มใหม่ (ถ้ามี) / พร้อมสำเนาทั้งเล่มเก่าและเล่มใหม่ทุกหน้า
 • รูปถ่ายสี ด้านหลังเป็นสีขาว ขนาด กว้าง 3.5 ซม. สูง 4.5 ซม. จำนวน 2 รูป ถ่ายไม่เกิน 3 เดือน
 • จดหมายรับรองการทำงาน (ภาษาอังกฤษ) ระบุตำแหน่ง เงินเดือน และวัน เดือน ปี ที่เริ่มเข้าทำงาน (ฉบับจริง)
 • สำเนาหนังสือรับรองของบริษัท (กรณีเป็นเจ้าของบริษัท) และ หลักฐานการเงินของบริษัท
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • หลักฐานการเงินใช้ Statement ย้อนหลัง 6 เดือน ส่วนตัวหรือ หนังสือรับรองจากธนาคาร หรือ บัญชีออมทรัพย์ส่วนตัวพร้อมสมุด (ตัวจริง)
 • หนังสือเชิญจากต่างประเทศ (ธุรกิจ)
 • สำเนาใบสมรส / ใบหย่า / ใบมรณะ (ถ้ามี)
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
 • สำเนาใบสูติบัตร (กรณีเด็กอายุไม่ถึง 20 ปี)
 • เอกสารการสำรองที่นั่งตั๋วเครื่องบิน
 • ใบจองโรงแรม
 • ประกันสุขภาพเดินทางและอุบัติเหตุ มูลค่าประกันอย่างต่ำ 30,000 ยูโร หรือ 1,500,000 บาท
 • เบอร์โทรศัพท์บ้าน และ มือถือ (ของผู้เดินทาง)

อัตราค่าบริการ

ประเภทวีซ่า ค่าวีซ่าชำระสถานฑูต
ท่องเที่ยว
เข้าออกหลายครั้ง
(Multiple)
2,500 บาท

ข้อมูลเพิ่มเติมสถานทูต สวิตเซอร์แลนด์

 • ที่อยู่ : 35 ถ.วิทยุ กทม. 10330
 • โทรศัพท์ : 02-2530156-60
 • วันเวลาทำการ : จันทร์ – พฤหัสฯ (07.45 น.- 16.30 น.) / ศุกร์ (07.45 – 13.00 น.)
 • วันและเวลาการยื่นวีซ่า : จันทร์ – ศุกร์ / 09.00 น.-11.30 น.
 • วันและเวลาการรับวีซ่า : จันทร์ – ศุกร์ / 09.00 น.-11.30 น.

หมายเหตุ

 • ค่าบริการข้างต้นสำหรับผู้สมัครที่ถือพาสปอร์ตประเทศไทยเท่านั้น
 • ค่าบริการ ทั้งหมดไม่สามารถคืนเงินได้ ในกรณีที่ท่านได้รับการปฏิเสธวีซ่าจากทางสถานฑูต
 • อำนาจในการพิจารณาอนุมัติวีซ่าเป็นของสถานฑูต ทางบริษัทฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง และไม่รับรองผลใด ๆ ในการดำเนินการยื่นวีซ่าแทน
 • ราคาค่าบริการอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า