วีซ่านักเรียนประเทศอินเดีย

1988

วีซ่าประเทศอินเดีย

วีซ่านักเรียนประเทศอินเดีย

เอกสารใช้ประกอบการขอวีซ่า

 • หนังสือเดินทางเล่มจริง ต้องมีอายุครอบคลุมระยะเวลาทั้งหมด หรือไม่น้อยกว่า 6 เดือน ก่อนวันหมดอายุ และต้องมีหน้าว่างที่เพียงพอทั้งสองด้าน (ถ้ามีเล่มเก่ากรุณาแนบมาด้วย)
 • สำเนาภาพถ่ายเอกสารหนังสือเดินทาง
 • สำเนาภาพถ่ายเอกสารหน้าที่มีข้อมูลของหนังสือเดินทาง(หน้าหนังสือเดินทางที่มีภาพถ่ายผู้ถือหนังสือเดินทาง/หน้าที่มีการต่ออายุ
 • หนังสือเดินทาง/หน้าที่มีการประทับตราวีซ่าต่างๆ (ถ้ามี))
 • รูปถ่ายสีขาว ขนาด 2*2 นิ้ว 2 รูป อายุไม่เกิน 6 เดือน
 • สำเนาบัตรประชาชน และ/หรือสูติบัตร และสำเนาทะเบียนบ้าน
 • จดหมายตอบรับการเข้าเป็นนักเรียน-นักศึกษาจากสถาบันการศึกษาในประเทศอินเดีย
 • เอกสารใบสมัครขอวีซ่า ที่กรอกสมบูรณ์แล้ว
 • ท่านสามารถดาวน์โหลดใบสมัครวีซ่าประเทศอินเดียได้ที่นี่

อัตราค่าบริการ

ประเภทวีซ่า ค่าวีซ่าชำระสถานฑูต
วีซ่านักเรียน 6 เดือน 1,700 บาท
วีซ่านักเรียน 1 ปี 2,700 บาท
วีซ่านักเรียน 5 ปี 3,100 บาท

ข้อมูลเพิ่มเติม

 • เวลาทำการสถานทูต จันทร์-ศุกร์ 08.30-17.00น. โทรศัพท์ : 0-2258-0300-5 แฟกซ์: 0-2258-4627, 0-2262-1740
 • เวลายื่นวีซ่า จันทร์-ศุกร์ 09.00-12.00 น.
 • เวลารับเล่ม จันทร์-ศุกร์ 15.00-16.40 น.
 • เว็บไซต์สถานทูต http://www.indianembassy.in.th/ โทรศัพท์ : 0-2258-0300-5
 • เว็บไซต์ศูนย์รับคำขอวีซ่าประเทศอินเดีย http://www.ivac-th.com/Thai/

หมายเหตุ

 • ราคาค่าบริการอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ค่าบริการข้างต้นสำหรับผู้สมัครที่ถือพาสปอร์ตประเทศไทยเท่านั้น
 • ค่าบริการ ทั้งหมดไม่สามารถคืนเงินได้ ในกรณีที่ท่านได้รับการปฏิเสธวีซ่าจากทางสถานทูต
 • เอกสาร และเวลาที่ใช้ในการยื่นวีซ่า อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของสถานทูต
 • ระยะเวลาในการยื่นขอวีซ่าไม่รวมวันที่รับเอกสาร
 • อัตรานี้ไม่รวมค่าจัดส่งทางไปรษณีย์