วีซ่าธุรกิจประเทศเยอรมนี

1512

วีซ่าประเทศเยอรมนี

วีซ่าธุรกิจประเทศเยอรมนี

วีซ่า “เชงเก็น” ที่สถานทูตฯ ออกให้ นอกจากใช้เดินทางเข้าประเทศเยอรมนีแล้ว ยังสามารถเดินทางเข้าประเทศอื่นๆ ได้ด้วย ได้แก่ เบลเยี่ยม เดนมาร์ก ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส กรีซ ไอซ์แลนด์ อิตาลี ลักเซมเบิร์ก เนเธอร์แลนด์ นอร์เวย์ ออสเตรีย โปรตุเกส สวีเดน สเปน เอสโตเนีย ลัตเวีย ลิทัวเนีย มอลตา โปแลนด์ สโลวาเกีย สาธารณรัฐเช็ก และฮังการี ท่านสามารถยื่นคำร้องขอวีซ่าแบบเดินทางเข้า-ออกครั้งเดียว หรือเดินทางเข้า-ออกหลายครั้งก็ได้ แต่ทั้งนี้รวมเวลาที่พำนักทั้งหมดแล้วต้องไม่เกิน 90 วัน ภายในระยะเวลา 6 เดือน โดยเริ่มนับตั้งแต่วันแรกที่เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มสัญญาเชงเก็น

การยื่นคำร้องขอวีซ่าเชงเก็นกับสถานทูตเยอรมนี จะกระทำได้ก็ต่อเมื่อประเทศเยอรมนีเป็นประเทศหลักของการเดินทาง (หมายถึงระยะเวลาพำนักนานที่สุด) กรณีที่พิจารณาแล้วไม่ปรากฎว่าประเทศใดเป็นประเทศหลักของการเดินทาง ให้ยื่นคำร้องขอวีซ่าต่อสถานทูตของประเทศที่ท่านจะเดินทางเข้าไปเป็นประเทศแรก บุคคลสัญชาติไทยที่ถือหนังสือเดินทางข้าราชการและนักการทูต (official and diplomatic passport) ไม่จำเป็นต้องขอวีซ่าเชงเก็น

เอกสารใช้ประกอบการขอวีซ่า

 • หนังสือเดินทางเล่มจริง ซึ่งจะต้องมีอายุใช้ได้อย่างน้อยอีก 3 เดือน โดยนับจากวันที่เดินทางกลับประเทศไทย
 • แบบฟอร์มคำร้องที่กรอกข้อความสมบูรณ์ 1 ชุด
 • รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว 2 รูป อายุไม่เกิน 6 เดือน (ฉากหลังควรเป็นสีพื้นสีอ่อน)
 • สำเนาบัตรประชาชน และ/หรือสูติบัตร และสำเนาทะเบียนบ้าน
 • เอกสารเกี่ยวกับอาชีพ
 • กรณีลูกจ้าง
 • จดหมายรับรองการทำงานจากบริษัทที่ทำงาน เป็นภาษาอังกฤษ ถึงสถานทูต ที่แสดงการรับรองค่าใช้จ่าย (ค่าที่พัก, ค่าอาหาร, ค่าพาหนะ ฯลฯ) และวัตถุประสงค์ในการเดินทาง รวมถึงระยะเวลาที่จะพำนักอยู่ในประเทศเยอรมันนี
 • กรณีเจ้าของกิจการ
 • สำเนาหนังสือรับรองบริษัท ที่มีรายชื่อกรรมการอายุไม่เกิน 3 เดือน และประทับตราบริษัท พร้อมเซ็นต์รับรองสำเนา มีชื่อผู้เดินทางเป็นหุ้นส่วนหรือเจ้าของ
 • เอกสารเกี่ยวกับรายได้
 • กรณีลูกจ้าง
 • หนังสือรับรองจากธนาคารที่ท่านมีบัญชีเงินฝากอยู่ (Bank Guaranteed)
 • กรณีเจ้าของกิจการ
 • สำเนารายการเดินบัญชีของบริษัทฯ ย้อนหลัง 6 เดือนประทับตราบริษัท พร้อมเซ็นต์รับรองสำเนา
 • หนังสือเชิญจากบริษัทคู่ค้าในประเทศเยอรมันนี
 • หลักฐานแสดงเส้นทางการเดินทาง เช่น ใบจองเที่ยวบินโดยสารทั้งขาไป-ขากลับ หรือที่แสดงเที่ยวบินขาเข้าและบินต่อ ไปยังประเทศอื่นนอกกลุ่มประเทศเชงเก็น ในการยื่นคำร้องไม่ต้องแสดงตั๋วโดยสารเครื่องบินแต่อย่างใด
 • หลักฐานการประกันสุขภาพ ที่มีวงเงินประกันไม่ต่ำกว่า 30,000 เหรียญยูโร หรือ 1,500,000 บาท (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก)
 • สำเนาภาพถ่ายของเอกสาร/หลักฐานทั้งหมดที่ยื่นแสดงต่อสถานทูตฯ อย่างละ 1 ฉบับ (สำหรับหนังสือเดินทาง ขอสำเนาหน้าคู่ที่มีรูปถ่ายของท่าน กรณีที่เคยได้รับวีซ่าเชงเก็นมาแล้ว ให้ถ่ายสำเนาวีซ่าเก่าที่อยู่ในเล่มมาด้วย)
 • เอกสารใบสมัครขอวีซ่า ที่กรอกสมบูรณ์แล้ว
 • ท่านสามารถดาวน์โหลดใบสมัครวีซ่าประเทศเยอรมันนี ได้ที่นี่
 • ภาษาอังกฤษ(ใช้กรอกจริง)
 • ภาษาไทย (ใช้อธิบายความหมายของหัวข้อต่าง ๆ)

อัตราค่าบริการ

ประเภทวีซ่า ค่าวีซ่าชำระสถานฑูต
วีซ่าธุรกิจ 2,900 บาท
(60 เหรียญยูโร)

***สำหรับผู้เดินทางไปออกงานแสดงสินค้า ถ้าท่านแสดงบัตรประจำตัวผู้ออกงานต่อสถานทูตฯ (ไม่ใช่บัตรเข้าชม) ก็จะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่า แต่ทั้งนี้ระยะเวลาพำนักในกลุ่มประเทศเชงเก็นจะต้องไม่เกิน 15 วัน

ข้อมูลเพิ่มเติม

 • ในบางกรณี สถานทูตฯ มีสิทธิที่จะเรียกเอกสารอื่นๆ เพิ่มเติมจากท่านอีก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ถ้าบริษัทคู่ค้าในเยอรมนีหรือบริษัทของท่านไม่เป็นที่รู้จัก เพื่อนำมาประกอบการพิจารณา เช่น หลักฐานการจดทะเบียนบริษัท หรือหลักฐานการเงินของบริษัท ฯลฯ
 • ต้องมายื่นคำร้องด้วยตนเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีการยื่นขอวีซ่าเป็นครั้งแรก ทั้งนี้ต้องโทรศัพท์ นัดหมายวัน-เวลาที่จะมายื่นคำร้อง
 • ผ่านศูนย์บริการข้อมูล หมายเลข 1900 222 343 เท่านั้น (จันทร์ — ศุกร์ เวลา 08.00 – 17.00 น.)
 • บุคคลสัญชาติไทยที่ถือหนังสือเดินทางข้าราชการและนักการทูต (official and diplomatic passports) ไม่จำเป็นต้องขอวีซ่า
 • กรณีเดินทางเข้าออกหลายประเทศในกลุ่มสัญญาเชงเก็น ท่านจะยื่นคำร้องขอวีซ่าเชงเก็นกับสถานทูตเยอรมนีได้ ก็ต่อเมื่อประเทศเยอรมนีเป็นประเทศที่ท่านพำนักอยู่นานที่สุดเท่านั้น
 • เวลาทำการสถานทูต จันทร์ —ศุกร์ ระหว่าง 8.30 —11.30 น. (สามารถนัดหมายนอกเหนือจากเวลานี้ได้ตามการตกลงล่วงหน้า)
 • เว็บไซต์สถานทูต http://www.bangkok.diplo.de

หมายเหตุ

 • ราคาค่าบริการอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ค่าบริการข้างต้นสำหรับผู้สมัครที่ถือพาสปอร์ตประเทศไทยเท่านั้น
 • ค่าบริการ ทั้งหมดไม่สามารถคืนเงินได้ ในกรณีที่ท่านได้รับการปฏิเสธวีซ่าจากทางสถานทูต
 • เอกสาร และเวลาที่ใช้ในการยื่นวีซ่า อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของสถานทูต
 • ระยะเวลาในการยื่นขอวีซ่าไม่รวมวันที่รับเอกสาร
 • อัตรานี้ไม่รวมค่าจัดส่งทางไปรษณีย์