วีซ่าธุรกิจประเทศฮังการี

1607

วีซ่าประเทศฮังการีวีซ่าธุรกิจประเทศฮังการี

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2551 เป็นต้นไปฮังการีเป็นหนึ่งในสมาชิกของกลุ่ม Schengen และปฎิบัติตามกฎระเบียบต่าง ๆ ของ Schengen ทุกประการ โดยมี 24 ประเทศในกลุ่ม Schengen ซึ่งประกอบไปด้วยสมาชิก 22 ประเทศจาก 27 ประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป (ได้แก่ ออสเตรีย เบลเยี่ยม สาธารณรัฐเชค เดนมาร์ก เอสโตเนีย ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมันนี กรีซ ฮังการี อิตาลี ลัตเวีย ลิธัวเนีย ลักเซมเบิร์ก มอลต้า เนเธอร์แลนด์ โปแลนด์ โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน และสวีเดน) รวมทั้ง นอร์เวย์ และ ไอซ์แลนด์ ทั้งนี้สมาชิกหลายประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป ได้แก่ บัลแกเรีย ไซปรัส ไอร์แลนด์ โรมาเนีย และสหราชอาณาจักรยังไม่เข้าร่วมในกลุ่ม Schengen

สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่

เอกสารใช้ประกอบการขอวีซ่า

 • หนังสือเดินทางเล่มจริง ต้องมีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 3 เดือน
 • รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว 2 รูป อายุไม่เกิน 6 เดือน (พื้นหลังสีขาวหรือสีฟ้าเท่านั้น)
 • สำเนาทะเบียนบ้านและบัตรประชาชน
 • ใบรับรองการทำงาน ในกรณีเป็นเจ้าของธุรกิจต้องแสดงใบจดทะเบียนการค้า
 • หลักฐานการเงินย้อนหลัง 6 เดือนพร้อมใบการันตีเงินงากจากธนาคาร
 • หลักฐานการจองตั๋วเครื่องบิน
 • หลักฐานการจองโรงแรม
 • ประกันการเดินทางวงเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท
 • ใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วนและถูกต้องและเซ็นชื่อเรียบร้อย

อัตราค่าบริการ

ประเภทวีซ่า ค่าวีซ่าชำระสถานฑูต
วีซ่าธุรกิจ
ระยะเวลา 7 วันทำการ
2,500 บาท

ข้อมูลเพิ่มเติม

 • เวลาทำการสถานทูต จันทร์-ศุกร์ 09:00-12:00 น. โทรศัพท์: 0 2661 1150-2, 0 2661 1155 แฟกซ์ : 0 2661 1153
 • เวลายื่นวีซ่า จันทร์: 9.00-12.00 น. พุธ : 9.00-12.00 น. ศุกร์ : 9.00-12.00 น.
 • เวลารับเล่มวีซ่า จันทร์: 9.00-12.00 น. พุธ : 9.00-12.00 น. ศุกร์ : 9.00-12.00 น.
 • ต้องชำระค่าธรรมเนียมในวันที่ยื่นเอกสาร
 • ต้องชำระค่าธรรมเนียมด้วยสกุลเงินยูโร และชำระด้วยเงินสดเท่านั้น
 • เว็บไซต์สถานทูตฮังการี http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/en/bal/
 • และ http://www.mfa.gov.hu/kulkepviselet/TH/th/

หมายเหตุ

 • ค่าบริการข้างต้นสำหรับผู้สมัครที่ถือพาสปอร์ตประเทศไทยเท่านั้น
 • ค่าบริการ ทั้งหมดไม่สามารถคืนเงินได้ ในกรณีที่ท่านได้รับการปฏิเสธวีซ่าจากทางสถานทูต
 • เอกสาร และเวลาที่ใช้ในการยื่นวีซ่า อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของสถานทูต
 • ระยะเวลาในการยื่นขอวีซ่าไม่รวมวันที่รับเอกสาร
 • ราคาค่าบริการอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า