วีซ่าธุรกิจประเทศฝรั่งเศส

1605

วีซ่าประเทศฝรั่งเศสวีซ่าธุรกิจประเทศฝรั่งเศส

•เอกสารใช้ประกอบการขอวีซ่า

 • หนังสือเดินทางเล่มจริง ต้องมีอายุไม่น้อยกว่า 6 เดือน ก่อนวันหมดอายุ และ มีหน้าว่างติดกันอย่างน้อย 3 หน้า พร้อมหนังสือเดินทางเล่มเก่า(ถ้ามี)
 • รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว 2 รูป อายุไม่เกิน 6 เดือน (ฉากหลังควรเป็นสีพื้นสีอ่อนหรือขาว)
 • จดหมายรับรองการทำงานจากบริษัทที่ทำงาน
 • หลักฐานแสดงที่พำนัก เช่น เอกสารการจองโรงแรม
 • สำเนารายการเดินบัญชีของบริษัทฯ ย้อนหลัง 3 เดือน ประทับตราบริษัท พร้อมเซ็นต์รับรองสำเนา
 • ประกันสุขภาพวงเงินความคุ้มครองไม่ต่ำกว่า 2,000,000 บาท (ไม่รับประกันของบริษัท ACE INSURANCE/11MAY05)
 • กรณีไปเกิน 30 วัน
 • ให้บริษัทที่ฝรั่งเศสขอใบอนุญาตจากหน่วยงาน DIRECTION DEPARTEMENTALE DU TRAVAIL DE LEMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE (DDTEFP) แล้วส่งใบอนุญาตตัวจริงกลับมา
 • จดหมายรับรองการออกค่าใช้จ่ายของบริษัท
 • สมุดบัญชีเงินฝากของผู้เดินทาง
 • เอกสารใบสมัครขอวีซ่า ที่กรอกสมบูรณ์แล้ว ท่านสามารถดาวน์โหลดใบสมัครวีซ่าประเทศฝรั่งเศส ได้ที่นี่
 • -ถ้าอยู่ไม่เกิน 90 วัน -ถ้าอยู่่เกิน 90 วัน

•อัตราค่าบริการ (1 ก.ย. 2551)

ประเภทวีซ่า ค่าวีซ่าชำระสถานฑูต
วีซ่าเชงเก้นระยะสั้น
(ไม่เกิน 90 วัน)
ประเภทเข้าออกครั้งเดียว
3,000 บาท
(60 เหรียญยูโร) บาท
วีซ่าเชงเก้นระยะยาว
(มากกว่า 90 วัน)
4,950 บาท
(99 เหรียญยูโร)

•ข้อมูลเพิ่มเติม

 • แผนกวีซ่า สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย ตั้งอยู่ที่ 29 ถนนสาทรใต้ กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท์ : 0-2627-2150 แฟ็ก : 0-2627-2155 อีเมล : visas@ambafrance-th.org
 • เวลาทำการสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศส จันทร์-ศุกร์ : 08:30—15:30 น.
 • เวลายื่นวีซ่า จันทร์-ศุกร์ 08.30 – 12.00 น.
 • เวลาในการรับหนังสือเดินทาง จันทร์ – ศุกร์: 14.00 – 15.30 น.
 • เว็บไซต์ สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย http://www.france.or.th และ http://www.ambafrance-th.org/

•หมายเหตุ

 • ค่าบริการข้างต้นสำหรับผู้สมัครที่ถือพาสปอร์ตประเทศไทยเท่านั้น
 • ค่าบริการ ทั้งหมดไม่สามารถคืนเงินได้ ในกรณีที่ท่านได้รับการปฏิเสธวีซ่าจากทางสถานฑูต
 • อำนาจในการพิจารณาอนุมัติวีซ่าเป็นของสถานฑูต ทางบริษัทฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง และไม่รับรองผลใด ๆ ในการดำเนินการยื่นวีซ่าแทน
 • ราคาค่าบริการอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า