วีซ่าธุรกิจประเทศพม่า

1883

วีซ่าประเทศพม่า

วีซ่าธุรกิจประเทศพม่า

เอกสารใช้ประกอบการขอวีซ่า

 • หนังสือเดินทางเล่มจริง ต้องมีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน มีหน้าว่างอย่างน้อย 3 หน้า พร้อมพาสปอร์ตเล่มเก่า (ถ้ามี)
 • รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว 2 รูป อายุไม่เกิน 6 เดือน (พื้นหลังสีขาวหรือสีฟ้าเท่านั้น)
 • หลักฐานการจองตั๋วเครื่องบิน
 • ใบรับรองการทำงาน ในกรณีเป็นเจ้าของธุรกิจต้องแสดงใบจดทะเบียนการค้า
 • จดหมายเชิญจากสถานทูตพม่าในประเทศไทย
 • ฟอร์มวีซ่ากรอกข้อมูลครบถ้วนและเซ็นต์ชื่อ 1 ชุด

อัตราค่าบริการ

ประเภทวีซ่า ค่าวีซ่าชำระสถานฑูต
วีซ่าธุรกิจ
แบบ 4 วันทำการ
1,400 บาท
วีซ่าธุรกิจ
แบบ 2 วันทำการ
1,700 บาท

ข้อมูลเพิ่มเติม

 • เวลาทำการสถานทูต จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:00 น. โทรศัพท์: 2234 0278, 0 2637 9403 แฟกซ์ : 0 2236 6898
 • เวลายื่นวีซ่า จันทร์-ศุกร์ 08:30-11:30 น.
 • เวลารับเล่มวีซ่า จันทร์-ศุกร์ 11:00-12:00 น. และ 15:00-16:00 น

หมายเหตุ

 • ค่าบริการข้างต้นสำหรับผู้สมัครที่ถือพาสปอร์ตประเทศไทยเท่านั้น
 • ค่าบริการ ทั้งหมดไม่สามารถคืนเงินได้ ในกรณีที่ท่านได้รับการปฏิเสธวีซ่าจากทางสถานทูต
 • เอกสาร และเวลาที่ใช้ในการยื่นวีซ่า อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของสถานทูต
 • ระยะเวลาในการยื่นขอวีซ่าไม่รวมวันที่รับเอกสาร
 • อัตรานี้ไม่รวมค่าจัดส่งทางไปรษณีย์ (ค่าจัดส่งทางไปรษณีย์ 70 – 150 บาท)
 • ราคาค่าบริการอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า