วีซ่าธุรกิจประเทศญี่ปุ่น

2686

วีซ่าธุรกิจประเทศญี่ปุ่น

วีซ่าธุรกิจประเทศญี่ปุ่น

•เอกสารใช้ประกอบการขอวีซ่า

 • หนังสือเดินทาง (ในวันยื่นขอวีซ่ามีอายุใช้งานเหลืออย่างน้อย 6 เดือน และมีหน้าว่าง ที่ไม่มีตราประทับมากกว่า 2 หน้าขึ้นไป หากมีหนังสือเดินทางเล่มเก่า กรุณานำมาแสดงด้วย)
 • ใบคำร้องขอวีซ่า (แบบฟอร์มของสถานทูตฯ หรือพิมพ์มาจากโฮมเพจของสถานทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย) 1ใบ
 • แบบสอบถามเพื่อการยื่นขอวีซ่า
 • รูปถ่าย (ขนาด 2 x 2 นิ้ว สีหรือขาวดำ ที่มีพื้นหลังเป็นสีอ่อน ไม่มีลวดลาย ไม่มีการแต่งภาพถ่าย จะต้องเป็นรูปถ่ายที่ชัดเจนและถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน) 1ใบ
 • ทะเบียนบ้าน ฉบับจริงและสำเนา 1 ชุด
 • เอกสารเกี่ยวกับอาชีพ
 • กรณีทำงานบริษัทเอกชน หรือ รับราชการ หนังสือรับรองการทำงานจากบริษัทหรือหน่วยงานที่สังกัด (ให้ระบุตำแหน่ง, วันที่เริ่มทำงาน, อัตราเงินเดือน พร้อมทั้งเหตุผลในการเดินทางโดยละเอียด และระยะเวลาที่จะอยู่ในประเทศญี่ปุ่น)
 • กรณีที่ประกอบธุรกิจส่วนตัว ให้แสดงหนังสือรับรองจดทะเบียนบริษัท หรือทะเบียนการค้า จากกระทรวงพาณิชย์ ฉบับจริง 1 ชุด
  (เอกสารทุกอย่างจะต้องออกไม่เกิน 3 เดือน)
 • เอกสารที่แสดงถึงภารกิจที่ญี่ปุ่น (อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้)
 • หนังสือเชิญ / หนังสือแสดงเหตุผลในการตอบรับ (ระบุจุดประสงค์ในการเชิญ /ตอบรับ และ ระยะเวลาในการติดต่อธุรกิจ โดยละเอียด)
 • หนังสือแสดงเหตุผลที่ให้เดินทาง ออกโดยบริษัทหรือหน่วยงานที่สังกัด (ระบุกำหนดการเดินทาง, ที่อยู่ของบริษัทที่จะไป, รายละเอียดของภารกิจที่จะทำที่ญี่ปุ่น โดยละเอียดพร้อมทั้งระบุว่าบริษัทจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้ชัดเจน)
 • กรณีการไปฝึกอบรมระยะสั้น กรุณายื่นหนังสือยินยอมการรับฝึกงานจากบริษัทผู้รับฝึกงาน และหนังสือแสดงแผนการฝึกงาน (ระบุระยะเวลาและกำหนดการฝึกอบรม, สถานที่ดำเนินการ ฝึกอบรม, ผู้รับผิดชอบในการฝึกอบรม, เป็นการฝึกงานแบบปฎิบัติงานจริงหรือไม่, บริษัทผู้รับ ฝึกงานมีการจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยงให้กับพนักงานที่ไปฝึกงานหรือไม่โดยระบุให้ชัดเจน อนึ่งเกี่ยวกับ การขอวีซ่าพำนักระยะสั้นเพื่อการฝึกอบรม ขอให้อ่านคำอธิบายเพิ่มเติมในหมายเหตุข้อ 4 ด้านหลังที่จะกล่าวต่อไป) 1 ชุด (เอกสารจากญี่ปุ่นเป็นสำเนาได้)
 • ผู้ที่เดินทางเป็นครั้งแรก หากเคยเปลี่ยนชื่อตัว-สกุล หรือผู้ที่ได้เปลี่ยนชื่อตัวหรือสกุลหลังจากเดินทางไปญี่ปุ่นครั้งที่แล้ว ให้เตรียมเอกสารแสดงการเปลี่ยนชื่อตัว-สกุล เช่น ใบเปลี่ยนชื่อตัว-สกุล, ใบสำคัญการสมรส, ใบสำคัญการหย่า ฉบับจริงและสำเนา 1 ชุด
 • สำหรับการขอวีซ่าประเภทการพำนักระยะสั้นเพื่อธุรกิจแบบ multiple (เดินทางหลายครั้ง) กรุณาดูจากเอกสารแนะนำระเบียบการขอวีซ่า หมายเลข 4 โดย คลิกที่นี่

ท่านสามารถดาวน์โหลดใบสมัครวีซ่าประเทศญี่ปุ่นได้ที่นี่::คลิก!
ท่านสามารถดาวน์โหลดแบบสอบถามเพื่อการยื่นขอวีซ่าได้ที่นี่::คลิก!
ท่านสามารถศึกษาข้อควรระวังในการขอวีซ่าญี่ปุ่นได้ที่นี่::คลิก!
ท่านสามารถศึกษาวิธีการกรอกข้อมูลใบสมัครวีซ่าญี่ปุ่นได้ที่นี่::คลิก!

•อัตราค่าบริการ (วันที่ 1 เมษายน 2008)

ประเภทวีซ่า ค่าวีซ่าชำระสถานฑูต
วีซ่าธุรกิจ แบบเข้าออกครั้งเดียว รับภายใน 3 วันทำการขึ้นไป 900 บาท
วีซ่าธุรกิจ แบบเข้าออกหลายครั้ง รับภายใน 3 วันทำการขึ้นไป
ประเภทเข้าออกครั้งเดียว
1,800 บาท

•ข้อมูลเพิ่มเติม

 • เวลาทำการสถานฑูต จันทร์-ศุกร์ 08:30 น. – 11:15 น. และ 13:30 น. – 16:00 น. โทรศัพท์: 0-2207-8503, 0-2696-3003
 • เวลายื่นวีซ่า จันทร์-ศุกร์ 13.30-16.00 น.
 • เวลารับเล่มวีซ่า ในวันทำการถัดไป (จันทร์-ศุกร์) เวลา 13.30-16.00 น.
 • ชำระค่าวีซ่าให้สถานฑูต ณ วันรับเล่มวีซ่า
 • เว็บไซต์สถานฑูต www.th.emb-japan.go.jp

•หมายเหตุ

 • ราคาค่าบริการอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ค่าบริการข้างต้นสำหรับผู้สมัครที่ถือพาสปอร์ตประเทศไทยเท่านั้น
 • ค่าบริการ ทั้งหมดไม่สามารถคืนเงินได้ ในกรณีที่ท่านได้รับการปฏิเสธวีซ่าจากทางสถานทูต
 • เอกสาร และเวลาที่ใช้ในการยื่นวีซ่า อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของสถานทูต
 • ระยะเวลาในการยื่นขอวีซ่าไม่รวมวันที่รับเอกสาร
 • อัตรานี้ไม่รวมค่าจัดส่งทางไปรษณีย์