วีซ่าท่องเที่ยวประเทศอเมริกา

1750

วีซ่าประเทศอเมริกาวีซ่าท่องเที่ยวประเทศอเมริกา

เอกสารใช้ประกอบการขอวีซ่า

 • หนังสือเดินทางเล่มจริง ต้องมีอายุไม่น้อยกว่า 6 เดือน ก่อนวันหมดอายุ (ถ้ามีเล่มเก่ากรุณาแนบมาด้วย)
 • รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว 2 รูป อายุไม่เกิน 6 เดือน (พื้นหลังต้องเป็นสีขาวเท่านั้น)
 • สำเนาบัตรประชาชน และ สำเนาทะเบียนบ้าน
 • เอกสารเกี่ยวกับอาชีพ
 • กรณีลูกจ้าง จดหมายรับรองการทำงานจากบริษัทที่ทำงาน เป็นภาษาอังกฤษ ถึงสถานฑูต ระบุวันที่เริ่มทำงาน เงินเดือน ตำแหน่ง
 • และระยะเวลาที่จะพำนักในสหรัฐอเมริกา
 • กรณีเจ้าของกิจการ หนังสือรับรองบริษัทฉบับจริง ที่มีรายชื่อกรรมการอายุไม่เกิน 3 เดือน และประทับตราบริษัท มีชื่อผู้เดินทางเป็นหุ้นส่วนหรือเจ้าของ
 • เอกสารเกี่ยวกับรายได้
 • กรณีลูกจ้าง สมุดบัญชีธนาคารส่วนตัวฉบับจริง หรือ หนังสือรับรองจากธนาคารที่ท่านมีบัญชีเงินฝากอยู่ (Bank Guaranteed)
 • กรณีเจ้าของกิจการ รายการเดินบัญชีของบริษัทฯ ฉบับจริง ย้อนหลัง 6 เดือน
 • หนังสือเชิญจากต่างประเทศ (ถ้ามี)
 • เอกสารการสำรองที่นั่งตั๋วเครื่องบิน
 • หลักฐานแสดงที่พำนัก เช่น เอกสารการจองโรงแรม หรือ หนังสือเชิญพำนักจากเจ้าบ้าน
 • ประกันการเดินทางวงเงินความคุ้มครองไม่ต่ำกว่า 1,500,000 บาท (หรือ 30,000 ยูโร)
 • ใบรับชำระเงินค่าธรรมเนียมวีซ่า ณ ที่ทำการไปรษณีย์
 • เอกสารใบสมัครขอวีซ่า ที่กรอกสมบูรณ์แล้ว

กรอกแบบฟอร์มผ่านอินเตอร์เน็ตและปรินต์แบบฟอร์มจากเครื่องพิมพ์ของท่าน

อัตราค่าบริการ

ประเภทวีซ่า ค่าวีซ่าชำระสถานฑูต
วีซ่าท่องเที่ยว
แบบรับตั้งแต่ 30 วัน
ขึ้นไป
6,000 บาท
ชำระ ณ ที่ทำการไปรษณีย์

ข้อมูลเพิ่มเติม

 • เวลาทำการสถานทูต จันทร์-ศุกร์ 07.00–15.00 น. โทรศัพท์: 0 2205 4000
 • เวลายื่นวีซ่า จันทร์-ศุกร์ 07.00-09.00 น.
 • เวลารับเล่มวีซ่า จันทร์-ศุกร์ 14.00-15.00น. หรือตามใบนัด
 • ชำระค่าวีซ่าให้สถานฑูต ณ ที่ทำการไปรษณีย์
 • เว็บไซต์สถานทูต thai.bangkok.usembassy.gov

หมายเหตุ

 • ราคาค่าบริการอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ค่าบริการข้างต้นสำหรับผู้สมัครที่ถือพาสปอร์ตประเทศไทยเท่านั้น
 • ค่าบริการ ทั้งหมดไม่สามารถคืนเงินได้ ในกรณีที่ท่านได้รับการปฏิเสธวีซ่าจากทางสถานทูต
 • เอกสาร และเวลาที่ใช้ในการยื่นวีซ่า อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของสถานทูต
 • ระยะเวลาในการยื่นขอวีซ่าไม่รวมวันที่รับเอกสาร
 • อัตรานี้ไม่รวมค่าจัดส่งทางไปรษณีย์