วีซ่าท่องเที่ยวประเทศสเปน

1783

วีซ่าประเทศสเปนวีซ่าท่องเที่ยวประเทศสเปน

เอกสารใช้ประกอบการขอวีซ่า

 • หนังสือเดินทาง / ทั้งเล่มเก่าและเล่มใหม่ (ถ้ามี) / พร้อมสำเนา
 • รูปสีพื้นหลังขาว 2 นิ้ว / 4 รูป (รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมแว่น) / กรอกแบบฟอร์ม 2 ชุด
 • จดหมายรับรองการทำงาน (ภาษาอังกฤษ) ระบุตำแหน่ง เงินเดือน และวัน เดือน ปี ที่เริ่มเข้าทำงาน (ฉบับจริง)
 • สำเนาหนังสือรับรองของบริษัท (กรณีเป็นเจ้าของบริษัท) และ หลักฐานการเงินของบริษัท / สำเนาใบ 20 ทวิ / สำเนาใบ ภ.พ. 20
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • หลักฐานการเงินใช้ Statement ย้อนหลัง 6 เดือน ส่วนตัวหรือ หนังสือรับรองจากธนาคาร หรือ บัญชีออมทรัพย์ส่วนตัวพร้อมสมุด (ตัวจริง)
 • หนังสือเชิญจากประเทศสเปน (เป็นภาษาสเปน 1 ฉบับ)
 • สำเนาใบสมรส / ใบหย่า / ใบมรณะ (ถ้ามี)
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
 • สำเนาใบสูติบัตร (กรณีเด็กอายุไม่ถึง 20 ปี)
 • เอกสารการสำรองที่นั่งตั๋วเครื่องบิน
 • ใบจองโรงแรม
 • ประกันการเดินทาง
 • ใบมอบอำนาจ
 • เบอร์โทรศัพท์บ้าน และ มือถือ (ของผู้เดินทาง)

อัตราค่าบริการ

ประเภทวีซ่า ค่าวีซ่าชำระสถานฑูต
ท่องเที่ยว
เข้าออกคลายครั้ง
(Multiple)
2,660 บาท

ข้อมูลเพิ่มเติมสถานทูตสเปน

 • ที่อยู่ : ชั้น 23 อาคารเลครัชดาฯ คอมเพล็ก ถ.รัชดาภิเษก กรุงเทพฯ
 • โทรศัพท์ : 02-6618284-7
 • วันเวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์ / 09.00 น – 13.00 น.
 • วันและเวลาการยื่นวีซ่า : จันทร์ – พฤหัส / 09.00 น.-12.00 น.
 • วันและเวลาการรับวีซ่า : จันทร์ – พฤหัส / 09.00 น.-13.00 น. / ศุกร์ (11.00 น. – 12.00 น.)

หมายเหตุ

 • ตอนไปรับเล่มพาสปอร์ตคืน (วีซ่าอนุมัติ) ต้องนำตั๋วเครื่องบินตัวจริง และสำเนาไปด้วย
 • ค่าบริการข้างต้นสำหรับผู้สมัครที่ถือพาสปอร์ตประเทศไทยเท่านั้น
 • ค่าบริการ ทั้งหมดไม่สามารถคืนเงินได้ ในกรณีที่ท่านได้รับการปฏิเสธวีซ่าจากทางสถานฑูต
 • อำนาจในการพิจารณาอนุมัติวีซ่าเป็นของสถานฑูต ทางบริษัทฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง และไม่รับรองผลใด ๆ ในการดำเนินการยื่นวีซ่าแทน
 • ราคาค่าบริการอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า