วีซ่าท่องเที่ยวประเทศตุรกี

1616

วีซ่าประเทศตุรกี

วีซ่าท่องเที่ยวประเทศตุรกี

เอกสารใช้ประกอบการขอวีซ่า

 • หนังสือเดินทางเล่มจริง ต้องมีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน มีหน้าว่างอย่างน้อย 3 หน้า พร้อมพาสปอร์ตเล่มเก่า (ถ้ามี)
 • รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว 2 รูป อายุไม่เกิน 6 เดือน (พื้นหลังสีขาวหรือสีฟ้าเท่านั้น)
 • ใบรับรองการทำงาน ในกรณีเป็นเจ้าของธุรกิจต้องแสดงใบจดทะเบียนการค้า
 • หลักฐานการเงินย้อนหลัง 6 เดือนพร้อมใบการันตีเงินงากจากธนาคาร
 • หลักฐานการจองตั๋วเครื่องบิน
 • หลักฐานการจองโรงแรม
 • ประกันการเดินทางวงเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท
 • แบบฟอร์มขอวีซ่าที่กรอกข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว
 • ท่านสามารถดาวน์โหลดใบสมัครวีซ่าประเทศแคนาดา ได้ที่นี่

อัตราค่าบริการ

ประเภทวีซ่า ค่าวีซ่าชำระสถานฑูต
วีซ่าท่องเที่ยว 2,300 บาท

ข้อมูลเพิ่มเติม

 • เวลาทำการสถานทูต จันทร์-ศุกร์ จันทร์-ศุกร์ 09:00- 12:00 น. และ 13:00-17:00 น. โทรศัพท์: 0 2274 7262, 0 2274 7263, 0 2274 7923 แฟกซ์ : 0 2274 7261

หมายเหตุ

 • ราคาค่าบริการอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ค่าบริการข้างต้นสำหรับผู้สมัครที่ถือพาสปอร์ตประเทศไทยเท่านั้น
 • ค่าบริการ ทั้งหมดไม่สามารถคืนเงินได้ ในกรณีที่ท่านได้รับการปฏิเสธวีซ่าจากทางสถานทูต
 • เอกสาร และเวลาที่ใช้ในการยื่นวีซ่า อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของสถานทูต
 • ระยะเวลาในการยื่นขอวีซ่าไม่รวมวันที่รับเอกสาร
 • อัตรานี้ไม่รวมค่าจัดส่งทางไปรษณีย์