วีซ่าท่องเที่ยวประเทศกัมพูชา

1341

วีซ่าประเทศกัมพูชา

วีซ่าท่องเที่ยวประเทศกัมพูชา

เอกสารใช้ประกอบการขอวีซ่า

 • หนังสือเดินทางเล่มจริง ต้องมีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน มีหน้าว่างอย่างน้อย 3 หน้า พร้อมพาสปอร์ตเล่มเก่า (ถ้ามี)
 • รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว 2 รูป อายุไม่เกิน 6 เดือน (พื้นหลังสีขาวหรือสีฟ้าเท่านั้น)
 • หลักฐานการจองตั๋วเครื่องบิน
 • ฟอร์มวีซ่ากรอกข้อมูลครบถ้วนและเซ็นต์ชื่อ 2 ชุด

อัตราค่าบริการ

ประเภทวีซ่า ค่าวีซ่าชำระสถานฑูต
วีซ่าท่องเที่ยว
ได้รับหลังจาก 4 วันทำการ
1,000 บาท
วีซ่าท่องเที่ยว
แบบด่วน 1 วันทำการ
1,200 บาท

ข้อมูลเพิ่มเติม

 • เวลาทำการสถานทูต จันทร์-ศุกร์ 08:30-12:00 น. และ 15:30-17:00 น. โทรศัพท์: 0 2254 6630 , 0 2253 7967
 • แฟกซ์ : 0 2253 9859
 • เวลายื่นวีซ่า จันทร์-ศุกร์ 08:30-12:00 น.
 • เวลารับเล่มวีซ่า จันทร์-ศุกร์ 10:00-12:00 น. และ 15:00-18:00 น

หมายเหตุ

 • ค่าบริการข้างต้นสำหรับผู้สมัครที่ถือพาสปอร์ตประเทศไทยเท่านั้น
 • ค่าบริการ ทั้งหมดไม่สามารถคืนเงินได้ ในกรณีที่ท่านได้รับการปฏิเสธวีซ่าจากทางสถานทูต
 • เอกสาร และเวลาที่ใช้ในการยื่นวีซ่า อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของสถานทูต
 • ระยะเวลาในการยื่นขอวีซ่าไม่รวมวันที่รับเอกสาร
 • ราคาค่าบริการอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า