วีซ่าท่องเที่ยวประเทศกรีซ

1495

วีซ่าประเทศกรีซ

วีซ่าท่องเที่ยวประเทศกรีซ

เอกสารใช้ประกอบการขอวีซ่า

 • หนังสือเดินทาง / ทั้งเล่มเก่าและเล่มใหม่ (ถ้ามี) / พร้อมสำเนา
 • รูปสีพื้นหลังขาว 2 นิ้ว / 2 รูป (รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมแว่น)
 • จดหมายรับรองการทำงาน (ภาษาอังกฤษ) ระบุตำแหน่ง เงินเดือน และวัน เดือน ปี ที่เริ่มเข้าทำงาน (ฉบับจริง)
 • สำเนาหนังสือรับรองของบริษัท (กรณีเป็นเจ้าของบริษัท) และ หลักฐานการเงินของบริษัท
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • หลักฐานการเงินใช้ Statement ย้อนหลัง 6 เดือน ส่วนตัวหรือ หนังสือรับรองจากธนาคาร หรือ บัญชีออมทรัพย์ส่วนตัวพร้อมสมุด (ตัวจริง)
 • หนังสือเชิญจากต่างประเทศ (ธุรกิจ)
 • สำเนาใบสมรส / ใบหย่า / ใบมรณะ (ถ้ามี)
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
 • สำเนาใบสูติบัตร (กรณีเด็กอายุไม่ถึง 20 ปี)
 • เอกสารการสำรองที่นั่งตั๋วเครื่องบิน
 • ใบจองโรงแรม
 • ประกันการเดินทาง
 • เบอร์โทรศัพท์บ้าน และ มือถือ (ของผู้เดินทาง)

อัตราค่าบริการ

ประเภทวีซ่า ค่าวีซ่าชำระสถานฑูต
ท่องเที่ยว
เข้าออกครั้งเดียว
(Single )
3,000 บาท

ข้อมูลเพิ่มเติมสถานทูตกรีซ

 • ที่อยู่ : 100/41 อาคารสาทรนคร ชั้น 23 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กทม. 10500
 • โทรศัพท์ : 02-6670090-2, 02-6670090-92
 • แฟกซ์ : 02-6670093
 • เว็บไซต์ : http://www.mfa.gr/bangkok
 • วันเวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์ / 09.00 น – 15.30 น.
 • วันและเวลาการยื่นวีซ่า : จันทร์ – พุธ – ศุกร์ / 10.00 น. – 13.00 น.
 • วันและเวลาการรับวีซ่า : จันทร์ – พุธ – ศุกร์ / 10.00 น. – 13.00 น.

หมายเหตุ

 • กรณีเป็นวีซ่าท่องเที่ยว ผู้เดินทางต้องไปแสดงตัวที่สถานทูตด้วย (ยกเว้นว่าเคยเดินทางเข้าประเทศรีซมาแล้วไม่ต้องไปแสดงตัว)
 • ค่าบริการข้างต้นสำหรับผู้สมัครที่ถือพาสปอร์ตประเทศไทยเท่านั้น
 • ค่าบริการ ทั้งหมดไม่สามารถคืนเงินได้ ในกรณีที่ท่านได้รับการปฏิเสธวีซ่าจากทางสถานฑูต
 • อำนาจในการพิจารณาอนุมัติวีซ่าเป็นของสถานฑูต ทางบริษัทฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง และไม่รับรองผลใด ๆ ในการดำเนินการยื่นวีซ่าแทน
 • ราคาค่าบริการอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า