ความหลากหลายทางชีวภาพของป่าสนผสม

3567

ความหลากหลายทาง
ชีวภาพของป่าสนผสม


ป่าสนผสม, ป่าสน, tree, กล้วยไม้ป่า, อุปกรณ์เดิน, เดินป่า, เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์, วัดป่า, เงาะป่า, ป่าชายเลน, ป่าดงดอย, natural, forest, ภูกระดึง, น้ำหนาวการนำทรัพยากรธรรมชาติมาใช้ในการ เพิ่มรายได้ และยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชน การบุกรุกแผ้วถางรุกล้ำพื้นที่ป่าเพื่อขยาย ที่ทำกิน ของประชาชน ทำให้พื้นที่ป่าลดลงทุกปี แม้จะมีปริมาณ ลดลงแล้วก็ตาม ดังนั้นจึงมีการออกพระราชกำหนดปิดป่าเพื่อ รักษา ทรัพยากรป่าไม้เอาไว้และนั้นอาจจะเป็น จุดเริ่มต้นเล็กๆ ที่ทำให้ความหวังของความหลากหลายทาง ชีวภาพ ในประเทศกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้ง เมื่อเรากล่าวถึงป่าสนถ้าเป็นในแง่ความ สวยงามสถาน ที่ท่องเที่ยวก็คงต้อง นึกถึง ภูกระดึง แต่ถ้าเป็นในแง่ของความหลากหลายทาง ชีวภาพ ของทรัพยากรป่าไม้แล้ว เราแทบมองไม่เห็นเลยว่าป่าสนจะ มีความ หลาก หลายทางชีวภาพดังที่ใครๆ คาดหวังไว้ แต่เมื่อเราได้เข้าไปสัมผัสอย่างใกล้ชิดเราจะพบคำตอบว่า ความหลากหลายทางชีวภาพของป่าสน มีความสำคัญและพร้อมที่ประกาศให้มวลมนุษยชาติ ทั้งหลายได้รับรู้ถึงความเป็นจริงที่ซ่อนเร้นอยู่ในป่าสน เขตร้อน

ภูกระดึง เรารู้จักกันดี ป่าสนสองใบที่งดงามแห่งภาคอีสาน บรรยากาศที่หนาวเหน็บ แต่ยังมีป่าสนแห่ง เทือก เขา เพชรบูรณ์ ที่ซ่อนเร้นเก็บตัวฟูมฟักความหลากหลายทางชีวภาพ ความงดงามที่หลายคนมองข้ามไปเอาไว้ เรา หมายถึง ป่าสนน้ำหนาว อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว มีเนื้อที่ประมาณ 966 ตารางกิโลเมตร ตั้งอยู่ที่ บริเวณเส้นรุ้งที่ 16 องศา 30 ลิปดา – 16 องศา 37 ลิปดา และเส้นแวงที่ 101 องศา 23 ลิปดา – 101 องศา 45 ลิปดาตะวันออก จัดตั้งเป็นอุทยานเมื่อ วันที่ 7 ตุลาคม 2502 โดยทรัพยากรป่าไม้ที่โดดเด่นที่สุดคือ ไม้สน สวนพันธุ์อื่นๆที่มีความโดดเด่นและมีความหลากหลายทาง พันธุกรรม คือไม้ประเภท ก่อ เช่น ก่อเดือย ก่อแป้น ก่อหมู ก่อข้าว ก่อใบหยัก เป็นต้น โดยความหลากหลายทางชีวภาพบริเวณป่าสนน้ำหนาวสามารถเปรียบเทียบกบป่าสนบริเวณอื่นโดยใช้ค่า Shannon – Wiener index ได้ดังตาราง

ป่าสนผสม, ป่าสน, tree, กล้วยไม้ป่า, อุปกรณ์เดิน, เดินป่า, เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์, วัดป่า, เงาะป่า, ป่าชายเลน, ป่าดงดอย, natural, forest, ภูกระดึง, น้ำหนาว
และสามารถเปรียบเทียบกับป่าต่างชนิดกันโดยใช้ค่า Shannon – Wiener index ได้ดังตาราง

ป่าสนผสม, ป่าสน, tree, กล้วยไม้ป่า, อุปกรณ์เดิน, เดินป่า, เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์, วัดป่า, เงาะป่า, ป่าชายเลน, ป่าดงดอย, natural, forest, ภูกระดึง, น้ำหนาว

ประเทศไทยมีขนาด 0.36 % ของพื้นที่บนบกของโลกแต่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูงเป็นลำดับต้นๆของโลกมีป่าธรรมชาติ อย่างน้อย 12 ชนิด มีลักษณะเฉพาะตัว ป่าสนในเขตร้อนในประเทศไทยก็เป็นป่าชนิดหนึ่งที่มีความเฉพาะตัวและไม่เหมือนกับป่าสนในเขตหนาว หรือเขตอบอุ่น

ดังนั้นปัญหาเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทยคือ ป่าธรรมชาติถูกทำลายอย่างรวดเร็ว ยาวนานและต่อเนื่อง ซึ่งพบว่าป่าใหญ่มากกว่า 70% กลายเป็นป่าที่มีขนาดเล็กและกระจัดกระจาย ซึ่งถูกขวางกั้นด้วย ถนน เมือง พื้นที่เกษตร สถานที่ท่องเที่ยว

ป่าสนเป็นเพียง 1 สังคมพืชที่ซ่อนเร้นความหลากหลายทางชีวภาพที่รอการรักษาปกป้องให้คงอยู่ต่อไป เช่นเดียวกับอีกหลายผืนป่าที่ยังรอคอยเช่นกัน อย่าให้ความรู้สึกที่ช่วยกันปกป้องรักษามันผ่านไปกับกาลเวลาแล้วปล่อยให้ความต้องการที่จะทำลาย ความ หลายของโลกแซงหน้าไป

ชาติทนง โพธิ์ดง ภาควิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร ผลงานวิจัยนี้ได้รับทุนสนับสนุนจาก โครงการพัฒนาองค์ความรู้และศึกษานโยบายการจัดการทรัพยากรชีวภาพในประเทศไทย